Terms and conditions

General Terms and Conditions

  • BigDoor24.pl is a domain and service operated by NokMedia sp.zo.o, registered in Krakow, Poland.
  • We take no responsibility for the work or performance of an agent or agency as we are simply a referral service for our users.
  • Credit cash backs are paid out only after the credit application has been completed and we have received a referral fee from the relevant financial institution.
  • Please note, users do not qualify for a cashback if they have already been referred to our Credit Advisor by another source.
  • All credit cash backs are in the form of vouchers and while it is the choice of our user which retailer, they must allow for the purchase of a voucher online and provide us with a legitimate invoice.
  • Referral fees will be paid to the user only after the credit cashback user has been paid.

As per Polish Legal requirements we are required to display terms and conditions in Polish. To read in another language please use Google translate.

Regulamin serwisu internetowego BIGDOOR24

 

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.       Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)     rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prowadzenia serwisu BIGDOOR24 przez Usługodawcę,

b)     warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, w tym:

-  wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,

- zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

c)     warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d)     tryb postępowania reklamacyjnego.

2.       Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, a w zakresie nieuregulowanym Regulaminem – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.       Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin jest także w sposób ciągły dostępny na stronie internetowej serwisu,
w zakładce Terms (https://bigdoor24.pl/Home/Terms).

4.       Niniejszy Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W razie jakichkolwiek rozbieżności  między nimi, jako rozstrzygająca będzie traktowana wersja w języku polskim.

5.       Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem następującego adresu e-mail [email protected]

§2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       BIGDOOR24 lub Serwis – serwis internetowy, prowadzony i administrowany przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem http://bigdoor24.pl;

2.       Konto - unikalne konto Użytkownika Zarejestrowanego tworzone w BIGDOOR24 przez Usługodawcę;

3.       Pliki cookies - tzw. „ciasteczka”, czyli pliki tekstowe, znajdujące się na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika (komputera, tabletu, smartfona lub in.), z którego korzysta Użytkownik. Informacje z Plików cookies serwer Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z Internetem za pomocą tego samego urządzenia końcowego, a także mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;

4.       Regulamin - niniejszy regulamin opracowany w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawne, dostępny na stronie internetowej serwisu, w zakładce Terms (https://bigdoor24.pl/Home/Terms), stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5.       Usługobiorca - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę;

6.       Usługodawca – Nok Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w trakcie organizacji) z siedzibą w Rząska, ul. Półkole 66; 30-199 Kraków, adres e-mail: [email protected]

7.       Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z treści udostępnianych przez BIGDOOR24 poprzez odwiedzenie strony BIGDOOR24, bez rejestracji bądź logowania;

8.       Użytkownik Zarejestrowany - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z treści udostępnianych przez BIGDOOR24 poprzez odwiedzenie strony BIGDOOR24 i dokonała rejestracji lub logowania (dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że każdy Użytkownik zarejestrowany jest Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu).

§3.  CEL I ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

1.       Głównym celem działania BIGDOOR24 jest umożliwienie Usługobiorcom (zarówno władającym jak i niewładającym językiem polskim) nawiązania kontaktu z profesjonalnym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, posługującym się językiem znanym Usługobiorcy, celem ułatwienia znalezienia odpowiadających Usługobiorcy ofert z zakresu obrotu nieruchomościami, w zrozumiałym dla nich języku. BIGDOOR24 ma na celu w szczególności umożliwienie Usługobiorcom znalezienia ofert w związku z zamiarem zawarcia przez Usługobiorców takich umów na rynku nieruchomości jak:

a.            kupno,

b.            sprzedaż,

c.            wynajem nieruchomości (zarówno w charakterze wynajmującego jak i najemcy).

W przypadku zainteresowania przez Usługobiorcę zawarciem umowy kredytu w związku z planowanym zakupem nieruchomości, BIGDOOR24 umożliwia również kontakt Usługobiorcy z doradcą finansowym / pośrednikiem kredytowym.

2.       Użytkownicy BIGDOOR24 są anonimowi, z wyłączeniem Użytkowników zarejestrowanych oraz z zastrzeżeniem § 3 pkt 3 i 4 Regulaminu.

3.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” oraz logów systemowych w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania BIGDOOR24. Pliki „cookies” są zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (w pamięci urządzeń końcowych Użytkowników odwiedzających stronę BIGDOOR24), w celu identyfikacji Użytkowników BIGDOOR24 oraz dostosowania wyświetlanej treści do potrzeb Użytkowników.

4.       Pliki „cookies” zawierają informacje powiązane z urządzeniami końcowymi, a nie z danymi Użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie lub usunąć zapisane pliki „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie zapisywania plików „cookies” może powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach BIGDOOR24.

5.       BIGDOOR24 umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkowników na stronach BIGDOOR24 obcym systemom w celach statystycznych i reklamowych (np. Google AdSense, serwisy społecznościowe), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej na Użytkowników (kierowanie reklam w programie Google Adwords).

§4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.       Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części BIGDOOR24, w tym zawarte w nim informacje, w szczególności takie jak: baza danych, tekst w jakimkolwiek języku, wybór i układ treści stanowiącej zawartość BIGDOOR24, znaki słowne, graficzne lub słowno-graficzne, grafiki, dźwięki, materiały wideo, aplikacje, zdjęcia oraz inne elementy serwisu BIGDOOR24 stanowią własność Usługodawcy z wyłączeniem tych, które stanowią przedmiot odrębnych praw o charakterze wyłącznym innych podmiotów (w szczególności praw autorskich lub licencji). Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, wyświetlanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych zestawień lub baz danych z materiałów lub informacji, o których mowa powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów lub informacji jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

2.       Usługobiorca poprzez zamieszczenie w BIGDOOR24 jakichkolwiek informacji lub materiałów, oświadcza i zapewnia, iż posiada odpowiednie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie, do zamieszczanych informacji lub materiałów, a ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich.

3.       Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych za pośrednictwem BIGDOOR24 informacji lub materiałów na następujących polach eksploatacji: prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, drukarską, reprograficzną, techniką zapisu magnetycznego lub cyfrowego, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych Usługodawcy oraz powszechne udostępnianie i wyświetlanie, w tym w sieciach komputerowych, teleinformatycznych i sieci Internet.

4.       Użytkownicy BIGDOOR24 są upoważnieni do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych przez Usługodawcę informacji lub materiałów wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:

a)          zapis treści magnetyczny lub techniką cyfrową, drukarską i reprograficzną,

b)          wyświetlenie treści na ekranie monitora i wprowadzanie do pamięci komputera.

5.       Wszelkie inne formy wykorzystania jakichkolwiek udostępnionych materiałów lub informacji wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy i/lub Usługobiorcy i/lub innego uprawnionego podmiotu. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich materiałów lub informacji wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy i/lub Usługobiorcy i/lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

 

§5. KORZYSTANIE Z USŁUG BIGDOOR24

1.       Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:

a)     posiadanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego komunikującego się z Internetem wyposażonego, w popularną przeglądarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari  lub podobne),

b)     dostęp do poczty elektronicznej,

2.       Korzystanie z Usług  BIGDOOR24 może być dokonywane wyłącznie na własny użytek Usługobiorcy. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie funkcji BIGDOOR24 w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy w jakimkolwiek stopniu i w jakikolwiek sposób. Nie jest również dopuszczalne wykorzystywanie przez Usługobiorców usług  świadczonych przez BIGDOOR24 do udostępniania treści reklamowych.

3.       Użytkownik BIGDOOR24 oświadcza i zapewnia, a także zobowiązuje się, że:

a)     powstrzyma się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie BIGDOOR24 oraz powstrzyma się od korzystania z zasobów BIGDOOR24 w sposób uciążliwy dla innych podmiotów,

b)     w razie podania danych osobowych dane te będą prawdziwe i aktualne (w szczególności niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących podmiotów, przekazywanie danych osobowych innych osób lub podmiotów jako własnych danych osobowych oraz korzystanie z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom lub podmiotom,

c)     będzie przestrzegał autorskich praw majątkowych oraz praw własności intelektualnej innych podmiotów,

d)     będzie zapoznawał się ze zmianami Regulaminu oraz innymi wzorcami umów regulującym działanie BIGDOOR24 oraz świadczenie usług przez Usługodawcę,

e)     nie będzie umieszczał lub rozpowszechniał za pomocą BIGDOOR24 szkodliwego lub złośliwego oprogramowania.

4.       Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnego kształtowania układu i treści BIGDOOR24, w tym w szczególności do moderowania ocen lub komentarzy i innych czynności związanych z prowadzeniem BIGDOOR24.

5.       Do korzystania z usług, o których mowa w § 7 pkt. 1 lit. c) i d) Regulaminu wymagane jest wyrażenie przez Usługobiorców na otrzymywanie informacji handlowej.

§6. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Jakiekolwiek przekazywanie za pośrednictwem BIGDOOR24 informacji i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, a także wszelkie działania, które narażałby na odpowiedzialność prawną Usługodawcę lub inne podmioty, lub mogłyby wyrządzić im szkodę jest niedopuszczalne.

§7. ZAKRES USŁUG I ZAWARCIE UMOWY

1.       Usługodawca w ramach BIGDOOR24 świadczy w szczególności następujące usługi:

a)        usługę przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie, co do której Umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia strony www BIGDOOR24 (http://bigdoor24.pl),

b)       usługę założenia i prowadzenia Konta dla Użytkowników Zarejestrowanych, co do której Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania założenia Konta,

c)        usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikom Zarejestrowanym zgłoszenia swoich wymagań w zakresie poszukiwanych przez nich ofert sprzedaży, kupna bądź wynajmu (zarówno po stronie najemcy, jak i wynajmującego) dotyczących nieruchomości na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które wraz z adresem e-mail Usługobiorcy są przekazywane do agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, celem umożliwienia im kontaktu z Użytkownikiem („Zgłoszenie wymagań”)

d)       usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikom Zarejestrowanym zgłoszenia zainteresowania zawarciem umowy kredytowej w związku z zamiarem zakupu nieruchomości zgłoszonym przez Usługobiorcę w ramach usługi, o której mowa w lit. c) powyżej i przekazaniu tego zgłoszenia wraz z adresem e-mail Użytkownika podmiotom zajmującym się doradztwem finansowym oraz pośrednictwem kredytowym, celem umożliwienia im kontaktu z Użytkownikiem („ Zgłoszenie w zakresie kredytu ”)

przy czym w zakresie usług, o których mowa w lit. c) i d) powyżej Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Usługobiorcę informacji o poszukiwanych ofertach dotyczących nieruchomości (w przypadku lit. d) - wraz ze zgłoszeniem zainteresowania zawarciem umowy kredytowej) poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się w Serwisie.

2.       Wszystkie usługi wymienione w punkcie 1 powyżej są bezpłatne.

 

§8. REJESTRACJA (ZAŁOŻENIE KONTA), INFORMACJE HANDLOWE I MARKETINGOWE

1.       Do skorzystania z usług, o których mowa w § 7 pkt. 1 lit. c) i d) Regulaminu wymagana jest rejestracja (założenie bezpłatnego Konta).

2.       W celu dokonania rejestracji należy podać następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło. Do dokonania rejestracji wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.       Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

4.       Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach BIGDOOR24 Konto. Konto umożliwia korzystanie z usług, o których mowa § 7 pkt. 1 lit. c) i d) Regulaminu.

5.       Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Konta za pomocą nazwy użytkownika lub adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

6.       Użytkownik Zarejestrowany może w każdym czasie dokonywać zmiany danych Konta podanych w trakcie rejestracji. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z BIGDOOR24 w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z funkcjonalności udostępnionych przez BIGDOOR24.

7.       Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć samodzielnie Konto.

8.       W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionej wiadomości, że działania Użytkownika zarejestrowanego są sprzeczne Regulaminem, z przepisami prawa lub naruszają interesy Usługodawcy, Usługodawca może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.

 

§9. ZGŁOSZENIE WYMAGAŃ

1.       W ramach usługi, o której mowa w § 7 pkt. 1 lit. c) Regulaminu, Usługobiorca udostępnia za pośrednictwem BIGDOOR24 w szczególności następujące informacje dotyczące poszukiwanych przez niego ofert dotyczących kupna, sprzedaży czy też wynajmu (zarówno po stronie najemcy, jak i wynajmującego) nieruchomości:

a)        rodzaj umowy,

b)       rodzaj nieruchomości (lokal, budynek),

c)        preferowany język (języki) do kontaktu z Usługobiorcą,

d)       województwo,

e)       miejscowość,

f)         dzielnica,

g)        maksymalna powierzchnia nieruchomości,

h)       maksymalny budżet, który obejmuje:

a.        w przypadku sprzedaży – oczekiwaną wysokość ceny w złotych,

b.        w przypadku kupna – przewidywana wysokość ceny w złotych,

c.        w przypadku najmu (Usługobiorca jako wynajmujący) – kwota oczekiwanego miesięcznego czynszu najmu w złotych,

d.        w przypadku najmu (Usługobiorca jako najemca) – przewidywana kwota miesięcznego czynszu najmu w złotych,

i)         dodatkowe informacje.

Udostępnienie informacji następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Serwisie, przy czym obowiązkowe jest podanie informacji, o których mowa w lit. a), b), c), d), e), f), g) oraz h).

2.       Powyższe informacje, wraz z adresem e-mail Usługobiorcy, udostępniane są automatycznie agencjom pośrednictwa w obrocie nieruchomościami działającym na terenie miejscowości, gdzie znajdują się nieruchomości będące przedmiotem ofert poszukiwanych przez Usługobiorcę, celem umożliwienia agencjom nawiązania bezpośredniego kontaktu (poprzez e-mail) z Usługobiorcami.

3.       Usługodawca oświadcza, że w przypadku zawarcia przez Usługobiorcę umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami z agencją nieruchomości, która skontaktuje się z Usługobiorcą dzięki Zgłoszeniu wymagań dokonanym poprzez BIGDOOR24, agencja może udzielić rabatu na rzecz Usługobiorcy, w wysokości  określonej przez agencję. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że udzielenie rabatu, o którym mowa w niniejszym punkcie jest przedmiotem odrębnej umowy zawieranej między Usługobiorcą a agencją nieruchomości i Usługodawca nie ma wiążącego wpływu na fakt udzielenia i wysokość rabatu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy w przypadku, gdyby rabat nie został udzielony lub gdyby został udzielony w niższej wysokości niż zostało to wskazane w niniejszym punkcie.

4.       Usługobiorca może w każdej chwili edytować lub usunąć dokonane Zgłoszenie wymagań. Każdorazowo dokonane Zgłoszenia wymagań usuwane są z systemu  po upływie 90 dni od ich wprowadzenia do systemu lub ich ostatniej edycji.

 

§10. ZGŁOSZENIE W ZAKRESIE KREDYTU

1.        W ramach usługi, o której mowa § 7 pkt. 1 lit. d) Regulaminu, Usługobiorca udostępnia za pośrednictwem BIGDOOR24 informację o zainteresowaniu zawarciem umowy kredytowej. Informacja w tym zakresie, wraz z informacjami dotyczącymi poszukiwanych ofert w zakresie nieruchomości, udostępnionymi w ramach Zgłoszenia wymagań (w tym adresem e-mail Usługobiorcy), jest udostępniana automatycznie współpracującym z Usługodawcą podmiotom zajmującym się doradztwem finansowym i pośrednictwem kredytowym, celem umożliwienia im bezpośredniego kontaktu z Usługobiorcą. Ewentualna umowa pośrednictwa kredytowego zawierana jest pomiędzy Usługobiorcą a tym podmiotem.

2.        W przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

a)        Usługobiorca zawrze, jako kredytobiorca, umowę kredytową celem sfinansowania zakupu nieruchomości, za pośrednictwem podmiotu zajmującego się doradztwem finansowym i pośrednictwem kredytowym, który skontaktuje się z Usługobiorcą dzięki dokonanemu poprzez BIGDOOR24 Zgłoszeniu w zakresie kredytu,  

b)       Usługodawca otrzyma, na zasadach określonych w odrębnej umowie pomiędzy Usługodawcą, a współpracującym z nim podmiotem zajmującym się doradztwem finansowym i pośrednictwem kredytowym prowizję w związku z zawartą przez Usługobiorcę i ten podmiot umową kredytową,

Usługobiorca będzie uprawniony do otrzymania od Usługodawcy zwrotu w wysokości 0.2% kwoty kredytu, w formie bonu (vouchera) do jednego ze sklepów, które oferują możliwość zakupu tego rodzaju bonów, przy czym szczegółowe zasady przekazania bonu zostaną ustalone odrębnie przez strony.

 

§11. ROZWIĄZANIE UMOWY

1.       Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Użytkownikiem następuje z chwilą zaprzestania korzystania z informacji lub materiałów zamieszczonych w BIGDOOR24 lub zamknięcia przeglądarki lub innego oprogramowania używanego do wyświetlania zasobów BIGDOOR24.

2.       Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Użytkownikiem zarejestrowanym następuje poprzez usunięcie Konta przez Użytkownika zarejestrowanego.

3.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług, o których mowa w § 7 pkt. 1 lit. c) i d) Regulaminu może być w każdej chwili rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez usunięcie dokonanego Zgłoszenia wymagań bądź Zgłoszenia w zakresie kredytu.

4.       Usługodawca ma prawo jednostronnie rozwiązać umowę/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Usługobiorcą, w tym usunąć Konto Użytkownika zarejestrowanego w następujących przypadkach:

a)        naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

b)       powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem lub narusza interesy Usługodawcy lub innych podmiotów,

c)        przekazywania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem bądź dobrymi obyczajami.

5.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

§12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.       W przypadku podania przez Usługobiorcę jakichkolwiek nieprawdziwych, wprowadzających w błąd danych, bądź złożenia przez niego nieprawdziwego lub wprowadzającego w błąd  oświadczenia lub zapewnienia w związku usługami normowanymi niniejszym Regulaminem, Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu wobec Usługodawcy oraz podmiotów trzecich. W takim przypadku Usługobiorca zobowiązuje się zaspokoić roszczenia Usługodawcy lub jakichkolwiek osób trzecich w stosunku do Usługodawcy, a także pokryć koszty Usługodawcy związane z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.

2.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z udostępnianiem BIGDOOR24, w szczególności Usługodawca nie zapewnia i nie gwarantuje, że korzystanie przez Użytkownika lub Usługobiorcę z BIGDOOR24 będzie przebiegało bez błędów, przerw, czy zakłóceń innej natury, w tym w szczególności spowodowanych awarią, modernizacją, modyfikacją lub konserwacją systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy.

3.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje udostępniane przez Usługobiorców poprzez BIGDOOR24, jak również za jakiekolwiek działania lub zaniechania podmiotów trzecich wobec Usługobiorców, w tym w szczególności agencji nieruchomości bądź podmiotów zajmujących się doradztwem kredytowym / pośrednictwem finansowym, współpracujących z BIGDOOR24.

4.       W żadnym wypadku Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcom znalezienia odpowiadających im ofert w zakresie umów dotyczących kupna, sprzedaży bądź najmu nieruchomości czy też jakichkolwiek innych umów z podmiotami trzecimi.

§13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.       Przekazanie danych osobowych przez Usługobiorcę oraz rozpoczęcie ich przetwarzania przez Usługodawcę jest dobrowolne i następuje z chwilą zarejestrowania się w BIGDOOR24 przez Usługobiorcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.       Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

3.       Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców w zakresie niezbędnym do realizacji usług zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie, w tym prawidłowej realizacji usług, archiwizacji, a także w innych celach, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód osób uprawnionych.

4.       Usługobiorca ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia (żądania usunięcia) w każdym czasie.

5.       Usługodawca podejmuje odpowiednie działania techniczne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

§14. REKLAMACJE

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług, a także sposobu działania BIGDOOR24 należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]

2.       Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a)        oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy bądź innego pomiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub firma, adres zamieszkania lub siedziba, adres poczty elektronicznej),

b)       przedmiot reklamacji,

c)        okoliczności faktyczne, które stały się przyczyną złożenia reklamacji.

3.       Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia jej uzupełnienia poprzez dostarczenie ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.

4.       Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.          Zmiana warunków niniejszego Regulaminu dokonuje się poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej BIGDOOR24 z tym, że do Umów już zawartych obowiązuje Regulamin w brzmieniu z chwili zawarcia Umowy.

2.          Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

3.          Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

4.          W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2017.